Telakan toimenkuvat

Telakalla työskentelevät ihmiset ovat menestyksemme salaisuus.

Maailman upeimpien risteilyalusten rakentaminen vaatii rautaista osaamista organisaation jokaisella tasolla. Telakan perinteiset toimenkuvat voidaan luokitella karkeasti suunnittelu-, projektinhallinta-, hankinta-, logistiikka- ja tuotantotehtäviin.

Telakan toimenkuvien kirjo on laaja. Edellä mainittujen osa-alueiden ammattilaisten lisäksi telakalla on paljon erilaisia organisointiin, turvallisuuteen, työmukavuuteen, tietotekniikkaan, tietoturvallisuuteen ja viestintään liittyviä assistentti-, tukitoiminto- ja asiantuntijatehtäviä.

Keitä työntekijämme ovat?

Henkilökunnastamme noin puolet työskentelee tuotannossa ja puolet ovat toimihenkilöitä. Katso alta, millaisissa työtehtävissä he muun muassa työskentelevät!

Tuotantotyöntekijät pääsevät kirjaimellisesti jättämään kädenjälkensä maailman upeimpiin risteilijöihin. Meillä työskentelee esimerkiksi:

 • levyseppiä
 • hitsaajia
 • putkiasentajia
 • logistiikka- ja varastotyöntekijöitä
 • sähköasentajia

Toimihenkilöt suunnittelevat, johtavat, kehittävät ja ylläpitävät yhtä Suomen mielenkiintoisimmista teknologiayrityksistä. Meillä työskentelee esimerkiksi:

 • suunnittelijoita
 • työnjohtajia
 • aluepäälliköitä
 • projektipäälliköitä
 • työnsuunnittelijoita
 • ostajia
 • kehitysinsinöörejä
 • ICT-asiantuntijoita

Suunnittelu

Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty

Suunnittelijalla on vastuullaan monipuolisia risteilyalusten suunnitteluun liittyviä tehtäviä, joihin sisältyy uusien vaihtoehtojen tutkimista ja teknisiä erittelyjä hankintaosaston tukena.

Suunnittelijan tehtäväalueena voi olla sähkö-, LVI-, kone-, sisustus-, runko- tai varustelusuunnittelu.

Systeemivastuullisten työnkuvaan kuuluu teknisten laitteiden suunnittelu ja järjestelmävastuu.

Teknisen tiimin vetäjät vastaavat oman suunnittelualueensa kokonaisuudesta.

Koulutustausta:

– tekninen koulutus (ammattikorkeakoulu / korkeakoulu)

Projektinhallinta

Prosessit haltuun, kustannukset kurissa

Projektinhallintatehtävät voivat liittyä joko laivaprojekteihin tai telakan toiminnankehitys- ja investointiprojekteihin.

Projekti-insinööri vastaa projektinhallinnasta kokonaisuudessaan. Työ sisältää projektiryhmän vetämistä sekä kustannusten, aikataulujen ja laadun seuraamista.

Laivaprojektipäällikön työnkuvaan kuuluu edellä mainittujen tehtävien lisäksi asiakkaan yhteyshenkilönä toimiminen.

Apulaisprojektipäällikkö työskentelee projektipäällikön alaisuudessa.

Koulutustausta:

– tekninen koulutus (ammattikorkeakoulu / korkeakoulu)

 

Hankinta

Teknistä ymmärrystä ja sopimuksia

Telakan tuote- ja palveluhankintojen kirjo on laaja, ja hankintakokonaisuudet ovat hyvin erilaisia. Hankintaosasto vastaa teknisten kokonaisuuksien, komponenttien sekä kokonaistoimitusten ja alihankinnan ostosta. Hankintaosaston päätehtävä on tehdä yhteistyötä telakan muiden toimintojen kanssa ja keskittää huomio kokonaiskustannuksiin.

Hankinta tekee vuositasolla lähes 30 000 tilausta, joiden arvo vaihtelee pienehköistä toistuvista tilauksista todella arvokkaisiin yksittäisiin tilauksiin.

Yhden laivaprojektin aikana telakan alueella työskentelee 600–800 yritystä; osa muutaman päivän, toiset parikin vuotta. Näistä yrityksistä 2/3 on suomalaisia.

Hankintaosasto varmistaa oikea-aikaiset toimitukset ja materiaalien saatavuuden tuotannon tarpeiden mukaisesti. Osasto vastaa hankintasopimuksista sekä kaupallisesti että juridisesti.

Hankintaorganisaatioon kuuluu noin 30 toimihenkilöä, joista ostajia on 22. Ostaja vastaa oman tuotealueen hankinnoista koko prosessin ajan ja tekee tiivistä yhteistyötä suunnitteluosaston systeemivastuullisen kanssa.

Koulutustausta:

– tekninen tai kaupallinen koulutus (ammattikorkeakoulu / korkeakoulu)

Logistiikka

Kaikki tarvittava ajoissa

Logistiikan vastuulla on tarkkuutta vaativia tehtäviä, jotka liittyvät materiaalien vastaanottoon, varastointiin ja toimittamiseen työkohteisiin. Logistiikkaosasto hoitaa myös varustelu- ja runkotuotannon sisäisen logistiikan.

Logistiikan esimiestehtävissä johdetaan ja kehitetään varastotoimintoja ja sisäisen logistiikan sujuvuutta.

Logistiikkainsinöörit ja asiantuntijat kehittävät logistiikan prosesseja.

Lisäksi logistiikassa on erilaisia työntekijätehtäviä; työntekijät työskentelevät esimerkiksi varastohenkilöinä tai lohkovaunun ja kuljetuslaitteiden kuljettajina.

Koulutustausta:

– päällikkö- tai asiantuntijarooleissa ammattikorkeakoulu / korkeakoulu

– työntekijätehtävissä toisen asteen koulutus / ammattitutkinto / logistiikan kaluston käyttäjäkoulutus

Tuotanto

Laivan rakentaminen vaatii paljon osaamista

Tuotanto työllistää monen alan osaajia käsityöammateista (esimerkiksi hitsaaja, levyseppä, kone- tai sähköasentaja) eritasoisiin vaativiin esimiestehtäviin asti.

Telakalla on useita tuotanto-osastoja sekä runkotuotannossa että varustelussa. Osastojako perustuu laivanrakennuksen eri prosesseihin. Jokainen tuotanto-osasto työskentelee osastopäällikön alaisuudessa.

Osastoinsinöörit työskentelevät erilaisissa kehitystehtävissä osastopäällikön apuna. Osastoinsinöörillä voi olla myös tuotannollisen kokonaisuuden vetovastuu, jolloin hänellä on työnjohtaja alaisuudessaan.

Tuotannon työnjohtajien tehtävät voivat olla hallinnollisia, operatiivisia tai verkostoyritysten ja/tai kokonaistoimittajien yhteistyöhön ja valvontaan liittyviä.

Varustelun aluepäällikkö vastaa tietyn varustelutuotantoalueen johtamisesta: Hän valvoo, ohjaa ja seuraa toiminnan edistymistä, aikataulua ja tuotannon laatua. Hänen tehtävänään on toimia telakan edustajana kokonaistoimittajan suuntaan.

Koulutustausta:

– työnjohtotehtävissä työteknikko / teknikko / ammattikorkeakoulu

– työntekijätehtävissä toisen asteen oppilaitos / ammattitutkinto / laivanrakennusoppilaitoksen kurssit

Assistentti-, tukitoiminto- ja asiantuntijatehtävät

Laaja-alainen osaaminen on Turun telakan kilpailuvaltti. Laivanrakennusala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia työtehtäviä useiden alojen osaajille.

Telakan sujuvasta ja turvallisesta toiminnasta vastaa iso määrä eri alojen ammattilaisia, joiden koulutustausta vaihtelee tehtävästä riippuen.

Telakalla työskentelee muun muassa henkilöstöhallinnon, tietotekniikan-/tietoturvallisuuden, kunnossapidon, talouden ja toiminnanohjausohjausjärjestelmien ammattilaisia. Sihteerin- ja assistentin tehtävät ovat laaja-alaisia ja vaihtelevat osastoittain.

Koulutustausta:

– tehtäväkohtainen